Εξέταση παραγόντων που προσδιορίζουν τις μαγνητικές ιδιότητες υλικών μέσω της ανοιχτής βάσης δεδομένων Materials Project
2021-11-14, 13:00–13:30, Room 2

Η ανοιχτή βάση δεδομένων materials project, είναι μια συστηματική κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων ab-initio υπολογισμών για μια πληθώρα υλικών. Επιπλέον παρέχει μια διεπαφή για την ανάκληση δεδομένων. Κατάλληλος συνδυασμός των δεδομένων μπορεί να συσχετιστεί με ενδιαφέρουσες ιδιότητες των υλικών. Σκοπός μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η επιτάχυνση της εύρεσης καινούργιων υλικών με άριστες ιδιότητες ή άριστο συνδυασμό από ιδιότητες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την δημιουργία παραγόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διακρίνουμε τα διάφορα μαγνητικά υλικά ως προς τη μαγνήτισή τους. Ως δείγμα υλικών διαλέγουμε τα υλικά που έχουν μαγνήτιση μεγαλύτερη από 30 μαγνητόνια Bohr από την ανοιχτή βάση materials project. Παράγουμε δισδιάστατα διαγράμματα όπου το κάθε υλικό αναπαρίσταται από ένα σημείο το χρώμα του οποίου προέρχεται από μια παλέτα χρωμάτων που ορίζουν την κλίμακα της μαγνήτισης. Έτσι εντοπίζουμε τις περιοχές των παραγόντων οι οποίες αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες τιμές της μαγνήτισης. Από την άλλη μεριά παρατηρούμε ότι εμφανίζονται υλικά με μεγάλη τιμή μαγνήτισης σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν κοντινά υλικά που να έχουν μελετηθεί ακόμα. Παρουσιάζουμε τέτοιες περιπτώσεις και εξετάζουμε τα πιθανά υλικά που μπορούν να βρίσκονται στην περιοχή.


Μια παρουσίαση τμήματος της πτυχιακής μου εργασίας όπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα της ανοιχτής βάσης Materials Project για την μελέτη και ανακάλυψη υλικών με υψηλή μαγνήτιση.

Προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ με ενδιαφέροντα την Υπολογιστική Φυσική και τον Προγραμματισμό μεταξύ άλλων. Αυτό το διάστημα ασχολείται με την συγγραφή της πτυχιακής του εργασίας πάνω σε εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην φυσική στερεάς κατάστασης.