Ευρεσιτεχνίες λογισμικού: Ένας αόρατος κίνδυνος
2021-11-13, 11:00–11:30, Room 1

Η πρόοδος στον τομέα του λογισμικού – ελεύθερου ή μη – κάμπτεται σε σημαντικό βαθμό από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ποιος είναι ο κίνδυνος και ποια τα «όπλα» μας εναντίον του;


Το καλοκαίρι του 2021 πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Η κύρια εργασία μου ήταν η ανασυγκρότηση μιας από τις σημαντικότερες παγκόσμιες νομικές εκστρατείες στον χώρο της ελευθερίας του λογισμικού: την End Software Patents (https://endsoftpatents.org/).

Σε αυτή την παρουσίαση θα εξηγήσουμε εν συντομία πώς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται για την προστασία του λογισμικού υπονομεύουν την υγιή πρόοδο του λογισμικού, καθώς περιχαρακώνουν θεμελιώδεις τεχνικές και μεθόδους στις οποίες στηρίζονται προγραμματιστές παγκοσμίως.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα ευρεσιτεχνιών λογισμικού που απασχόλησαν τόσο τον τεχνολογικό όσο και τον νομικό κόσμο. Τέλος, θα αναφέρουμε με λίγα λόγια ποια είναι τα εφόδια που διαθέτουμε για να περιορίσουμε την επιρροή των ευρεσιτεχνιών στον τομέα του λογισμικού.

See also: Ευρεσιτεχνίες λογισμικού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ΑΠΘ για την Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο

Πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation)

Εθελοντικό μέλος της Ομάδας Αδειοδότησης του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού

Διαχειριστής του End Software Patents Wiki

Πιστοποιημένος από την Creative Commons

Mastodon: @panosalevropoulos@mastodon.social