Μεθοδολογίες ανάλυσης χωρο-χρονικών δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων
2021-11-14, 11:30–12:00, Room 2

Οι έξυπνες πόλεις επηρεάζουν μία πληθώρα επιστημονικών τομέων, όπως τις έξυπνες μεταφορές, το έξυπνο περιβάλλον, το έξυπνο δίκτυο κ.ά. Η εφαρμογή IoT δικτύων (Internet of Things - Διαδίκτυα των Πραγμάτων) στις έξυπνες πόλεις, συμβάλλει στη διεκπεραίωση των στόχων που θέτει η κάθε πόλη σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα δίκτυα αυτά συλλέγουν δεδομένα που καταγράφονται από διάφορες έξυπνες συσκευές (Smart Devices) και αισθητήρες, τα οποία διασυνδέονται μέσω του διαδικτύου. Τόσο η διαχείριση όσο και η επεξεργασία τους αναπτύσσει μία σειρά ζητημάτων, καθώς πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων (Big Data) και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Data). Έχουν τη μορφή χρονοσειρών και συνήθως περιέχουν και χωρική πληροφορία (τοποθεσία). Τα δεδομένα χωρικών χρονοσειρών είναι ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας προβλέψεων, ανακάλυψης μοτίβων καθώς και εντοπισμού ακραίων τιμών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη ακραίων τιμών σε χωρο-χρονικά δεδομένα. Η έρευνα θα απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την εκτίμηση και διαχείριση των ακραίων τιμών στα χωρικά δεδομένα χρονοσειρών στα πλαίσια των έξυπνων πόλεων, την ανάδειξη των προβλημάτων χωρο-χρονικής κλίμακας των σημειακών δεδομένων που αναπτύσσονται και τη μετατροπή τους σε επιφάνειες ως χρονοσειρές. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούνται κυρίως από περιβαλλοντικά δεδομένα αισθητήρων σε IoT δίκτυα. Η συλλογή τους θα πραγματοποιηθεί έπειτα από εγκατάσταση έξυπνων συσκευών – αισθητήρων (raspberry-pi, ESP32) στην πόλη της Μυτιλήνης και από αντίστοιχα ελεύθερα δεδομένα (Open Data) IoT δικτύων σε άλλες πόλεις. Τα δεδομένα θα απαρτίζονται από χωρικές χρονοσειρές όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η ποιότητα αέρα. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί σε ελεύθερα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Απώτερος σκοπός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της συμβολής της χωρικής ανάλυσης στις έξυπνες πόλεις, για τη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων που στοχεύουν τη βιωσιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.


Η παρουσίαση θα εισάγει το αντικείμενο της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης.

See also: Presentation

Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, s.zafeirelli@aegean.gr

This speaker also appears in: