Ενσωματώνοντας την αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσω του Moodle Workshop.
2021-11-14, 12:30–14:00, Room 3

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στο να παρουσιάσει μέσα από την ζωντανή λειτουργία του την δυνατότητα δημιουργίας ενός εξ αποστάσεως εργαστηρίου για διδακτικούς σκοπούς που ενσωματώνει την αξιολόγηση από ομότιμους με την χρήση ενός ανοικτού λογισμικού και πιο συγκεκριμένα του moodle. Θα παρουσιάσουμε έναν εξειδικευμένο τρόπο χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle για την δημιουργία ενός workshop!
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία στο πρώτο μέρος να πάρουν μέρος σε ένα workshop με μια σύγχρονη θεματολογία γενικού ενδιαφέροντος (τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση) ώστε να παρατηρήσουν την εξέλιξη της διαδικασίας από την θέση του συμμετέχοντα. Στο δεύτερο μέρος έχοντας ήδη αποκομίσει την εμπειρία του «Μαθητή», θα εξασκηθούν στον ρόλο του «Εισηγητή» και θα δημιουργήσουν το δικό τους workshop ακολουθώντας απλά βήματα μέσα από τα εργαλεία που παρέχει η πλατφόρμα moodle και η σύγχρονη υποστήριξη των διοργανωτών.


Οι παρούσες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο εισάγουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα με την τυπική, αναμορφώνεται και η μη τυπική εκπαίδευση απευθυνόμενη μέσα από την χρήση του διαδικτύου σε ευρύτερο και πολύ διαφοροποιημένο κοινό. Σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα περιλαμβάνουν την ανάγκη ενίσχυσης της διάδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και των συμμετεχόντων με τα εκπαιδευτικά υλικά - εργαλεία σε περιβάλλοντα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία μάθησης. Αυτή η διάδραση εμφανίστηκε ακόμα πιο αναγκαία σε περιόδους υποχρεωτικής μείωσης της δια ζώσης διδασκαλίας ως συνέπεια της πανδημίας. Το moodle ως ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης εμφανίζει αυτήν την ανάγκη ισχυροποίησης της σύνδεσης της κοινότητας μάθησης καθώς περιλαμβάνει ασύγχρονη συμμετοχή των μελών της. Ένας από τους τρόπους ενίσχυσης αυτής της σύνδεσης είναι το peer reviewing των εργασιών που περιλαμβάνεται στο activity workshop.
Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης που βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση μιας εργασίας από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος στην διδακτική διαδικασία. (Persico, Pozzi, & Sarti, 2009). Ακολουθώντας τα βήματα οι συμμετέχοντες αφού δημιουργήσουν την προσωπική τους εργασία, εκφράζουν αμοιβαίως μια κρίση για τα έργα συμμαθητών τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους ενισχύει τη μάθηση και στους δύο συμμετέχοντες σε αυτόν που λαμβάνει την ανατροφοδότηση και σε αυτόν που την δίνει. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η κουλτούρα της αυτοαξιολόγησης και της κριτικής σκέψης. (Kreber, Anderson, Entwhistle και McArthur,2014). Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων οδηγείτε συνήθως από μια ρουμπρίκα που συνοδεύει την διαδικασία και δημιουργείται από τον σχεδιαστή του εργαστηρίου σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ώστε να ενισχυθούν μεταγνωστικές δεξιότητες.(Hafner & Hafner, 2010.
Προηγούμενη έρευνα για την αξιολόγηση από ομότιμους (Nicol, Thomson, & Breslin, 2013) έχει δείξει ότι η παραγωγή κριτικών με ανατροφοδότηση εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία αξιολογικής κρίσης, τόσο για τη δουλειά των συνομηλίκων όσο και για τη δική τους δουλειά. Η ικανότητα παραγωγής ποιοτικής ανατροφοδότησης είναι μια θεμελιώδης ικανότητα που πρέπει να αναπτυχθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, γιατί αποτελεί ουσιαστικό συστατικό των αυτορρυθμιζόμενων μαθησιακών ικανοτήτων τους. Συγκεκριμένα, μέσω της αξιολόγησης από ομότιμους, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους αυτοαξιολόγησης και την κατανόησή τους κύριες έννοιες που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων (Chao, Saj, & Hamilton, 2010).

See also: