Κώδικες συμπεριφοράς στις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού
2021-11-13, 10:30–10:50, Room 1

Κώδικες συμπεριφοράς στις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού


Το ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή σε ένα χώρο δεν είναι αυτονόητο. Γι' αυτό οι μεγάλες εταιρείες έχουν συνήθως ένα γραπτό κώδικα συμπεριφοράς. Εδώ και δέκα περίπου χρόνια αυτό έχει περάσει και στις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού. Αυτό εδώ το συνέδριο, για παράδειγμα, έχει κώδικα συμπεριφοράς, αν και τον ονομάζει κώδικα δεοντολογίας, που μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου, στο μενού «Πληροφορίες».

Όμως ο κώδικας συμπεριφοράς δεν είναι πανάκεια. Παρουσιάζω μία περίπτωση όπου η απουσία κώδικα συμπεριφοράς ήταν τεράστιο πλήγμα για έναν οργανισμό, αλλά και μια άλλη περίπτωση, όπου παρόλο που υπήρχε κώδικας συμπεριφοράς, τον παραβίασαν οι ίδιες οι επιτροπές τήρησής του. Σημασία λοιπόν για να έχουμε καλύτερες κοινότητες δεν έχουν τόσο οι τύποι, όσο η συνεχής προσπάθειά μας να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

See also: Presentation

In the last 25 years I’ve written software to streamline the management of hydro/meteorological measurements; to make time series visualization and processing easy; to provide irrigation advice; and much more. I have been working with automatic meteorological stations since 1992; I’ve occasionally written programs to interface directly with meteorological loggers; I’ve dug out dusty old handwritten weather observations and keyed them in myself; I have created various web sites and web-accessible databases; I’ve administrated servers, including email and network, and high-availability databases with automatic failover.

In research, I’ve worked on water-related decision making when there are conflicting objectives; on evaluation of climate models; on causation and determinism in hydrology and the climate; and more.

My opinion on climate change is that there is no evidence that it is man-made.

I am a member of the Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) and of the Hellenic Linux Users Group. I was the vice-president of the FFII in 2007.

I help scientists and engineers create software. In particular, I help them bring their models to the web.